300 KOYUN PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI

300 KOYUN PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından sözleşme imzalanacak yetiştiricilere verilecek olan 300 küçük baş hayvan projesi için başvurular başladığını söyleyen Bakan Fakıbaba, 300 koyun projesi için başvurular, 21 Şubat Çarşamba günü açılan ekran üzerinden alınmaya başlandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) aracılığıyla gerçekleştirilen bu modelle köylerde, atıl kalan mera alanlarını üretime kazandırmak, koyun barınaklarının tam kapasite kullanımını sağlanmak, ülkede koyun varlığını artırmak, kırsalda koyunculuk yapan insanları sosyal güvenceye kavuşturmak amaçlandı dedi.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

1-TİGEM internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvurular, aşırı yoğunluk nedeniyle gecikmelerle gerçekleşebiliyor. Başvuru için öncelikle;

2-Sayfanın altında bulunan başvuru linkine tıklayınız.

3-Açılan “Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi” sayfası üzerinden “Yeni Yetiştirici Kaydı” butonuna tıklayınız.

4-Bu aşamada sizden talep edilen TC Kimlik Numarası gibi detayları kutucuklara giriniz.

5-Üyelik işlemini tamamladıktan sonra sistemin yönlendirdiği sayfa üzerinden TC Kimlik No ve kaydolurken belirlediğiniz şifrenizi ekrana girip girişinizi gerçekleştiriniz.

6-Sisteme girişinizi yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Yeni Başvuru” alanına tıklayınız. Bu ekran, sizin kaydolurken verdiğiniz mail adresinizi doğrulamak içindir. Mail gönder butonuna tıkladıktan sonra mail kutunuza gelecek olan güvenlik kodunu, ekrandaki alana girmeniz gerekmektedir.

7-Güvenlik kodunuzu onayladıktan sonra ekrandaki “SGK Durumu, Eğitim Durumu, Bitirdiği Kurs, Hane Halkı Sayısı, Askerlik Durumu, Diploma Ana Bilim Dalı” alanlarını doğruca doldurmanız gerekmektedir.

8- Bir sonraki aşamada ise projenin uygulanacağı il ve sahip olduğunuz taşınmazlar, hayvanlar hakkında bilgi vermeniz istenecektir.

9- Son olarak ise sizden istenen evrak listesini, ilgili birimlere teslim etmek üzere ekranda görebileceksiniz.

Başvurular için bize ulaşın!

300koyun

2018 Yeni Teşvikler

2018 Yeni Teşvikler

2018 de yeni teşviklerin, düzenlemelerin birçok yeni uygulamaların devreye gireceği açıklandı.

2018 Ocak ayı itibariyle;

Esnafa işsizlik maaşı,
Vergide yüzde 5 indirim,
KOBİ, küçük esnaf ve belediye çalışanları için de 2. emeklilik devreye girecek.
İstihdam teşvikleri yürürlükte olacak.

Özel Öğretim Kurumu Teşvikleri

Özel Öğretim Kurumu Teşvikleri

Özel Öğretim Kurumu Teşvikleri

Özel öğretim kurumu açmayı planlayan eğitim yatırımcılarının merak ettikleri konuların başında,eğitim yatırımlarının yararlanabileceği teşvikler ve bu teşviklerden yararlanma koşulları gelmektedir.

Eğitim yatırımları ile ilgili teşvikler iki yasal temele dayanmaktadır.

19.06.2012 tarihli Yeni Teşvik Yasası ve

14.03.2014 tarihli Milli Eğitim Temel Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun’dur

Yeni Teşvik Yasasında eğitim yatırımları stratejik yatırımlar kapsamına alındı ve buna göre Türkiye eğitim yatırımları teşvikleri açısından iki ayrı bölgede değerlendiriliyor.

KAZANÇ İSTİSNASI(VERGİ MUAFİYETİ):

“Özel sektör tarafından kurulan; okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulların işletilmesinden elde edilen kazançlar 5 yıl boyunca kurumlar vergisi veya gelir vergisinden istisnadır.”

* Okul işletmesi içinde bulunan büfe, kantin, kafeterya, kitap satış yeri gibi tesislerin işletilmesi ya da kiraya verilmesi vergiye tabiidir.

* Yemek ve konaklama hizmetlerinin okul bünyesinde verildiği ve bu hizmetin bedelinin okul ücretine dahil olduğu durumlarda, elde edilen kazanç istisna uygulamasına dahildir. Yemek hizmetinin dışarıdan satın alınması istisna uygulanmasına engel değildir.

Beş yıllık vergi muafiyeti süresinde yeni bir okul açıldığı durumda açılan yeni kurum da eğitim teşviğinden yararlanabilir mi?

Evet. Kurulan/işletilen okul ve merkezlere ilave olarak yeni okul veya merkez açılması durumunda, yeni açılan okul veya merkezden elde edilen kazanç, istisna uygulaması açısından ayrı bir birim olarak değerlendirilir. Yani istisna uygulaması okul veya merkez bazında yapılacaktır.

*Ancak yeni bir okul açılışı olmadan sadece mevcut okul kapasitesinin genişletilmesi veya başka bir binaya taşınılması hallerinde istisna uygulaması söz konusu olmayacaktır.

Beş yıllık istisna süresi içinde işletmenin başka bir kuruma devredilmesi durumunda eğitim teşviğinden faydalanılabilir mi?

Evet. Eğitim ve öğretim istisnasından yararlanan bir şirketin işlettiği eğitim kurumunu başka bir şirkete satması yani devretmesi halinde ise artık istisnadan faydalanılmayan dönem ve/veya yıllardan devredilen şirket yararlanacaktır.

KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMLERİ

Özel okullar tarafından ilgili dönem kapasitelerinin %10’unu geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır.
Özel okullarda verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için uygulanan KDV oranı % 8 ‘dir. Ayrıca yemek hizmetinin bizzat okul tarafından verilmesi halinde, söz konusu yemek hizmetleri eğitim ve öğretim hizmetleri kapsamı içerisinde bir bütün olarak değerlendirilerek % 8 oranında katma değer vergisi uygulanmaktadır.

YATIRIMCIYA DAVET

Gerçekleştirilen eğitim yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının 6. bölgede yüzde seksenini, 5. bölgede yüzde ellisini ve geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir. Yani özel okul yatırımlarında yatırımcının eğitim ve öğretim faaliyeti dışındaki diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da vergi indirimi uygulanabilir. eğitim ve öğretim faaliyetlerinden elde edilen kazançların 5 yıl boyunca kurumlar ve/veya gelir vergisinden istisna olduğu düşünülürse mevcut düzenlemede özel okul yatırımları çok daha avantajlı hale getirilmiştir.

EĞİTİM TEŞVİKLERDEN YARARLANMAK İÇİN ASGARİ YATIRIM ORANLARI

Özel Öğretim Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci ve 2 nci bölgelerde bir milyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6ncı bölgelerde ise beş yüzbin Türk Lirası olması gerekir.

Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde ellisini aşamaz.

ARSA TEŞVİKLERİ

14 Mart 2014 tarihinde resmi Gazetede yayınlanan Dershanelerle ilgili düzenlemeleri de içeren Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, ile mevcut teşviklere ek olarak okula dönüşmek isteyen dersaneler için ek teşvikler sağlandı. Bu teşvikler öncelikli olarak arsa tahsisleri üzerine odaklandı. Bu kararname ile ;

– Hazine’ye ait taşınmazlar üzerinde eğitim tesisi yapılması amacıyla, dönüşüm programına dahil dershaneler lehine, bedelsiz olarak en fazla 25 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilebilecek. İrtifak hakkı, ilk yıl için yatırım konusu taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin binde 5′i tutarındaki bedel üzerinden olacak.

– Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucusunun bir araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliklerince, aynı taşınmaz için müracaat edilmesi durumunda bunların başvuruları öncelikli olarak değerlendirilecek.

– Mülkiyeti Hazineye ait ve Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli taşınmazlar üzerindeki okul binalarının tamamı veya bir kısmı ile bu binaların eklenti ve bütünleyici parçaları, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, pazarlık usulüyle, on yıla kadar yukarıda belirtilen şartlarda Millî Eğitim Bakanlığınca kiraya verilebilecek.

EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİ

– Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her hâlükârda derslik başına belirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebilir. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci sayısı her yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir. Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak verilecek.

– Dönüşüm sürecinin bitiminde dönüşme talebinde bulundukları örgün eğitim kurumunun haiz olması gereken şartları karşılayamayanların kurum açma izinleri iptal edilerek faaliyetlerine son verilir ve dönüşüm süresince elde etmiş oldukları destek, istisna, muafiyet ve haklar ile diğer teşviklerin parasal tutarını iade etmeleri istenir.

BAŞVURULAR

Yatırım Teşvik Programı’ndan faydalanmak üzere yatırımcılar başvurularını Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yaparlar. Başvurular, Ekonomi Bakanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Ekonomi bakanlığının Yatırımlarda Devlet Yatırımları ile ilgili web sitesinden başvuru ile ilgili çok ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakım evleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları, “öncelikli yatırım konuları” arasında yer aldığından 5. Bölge desteklerinden yararlanmaktadır (6. Bölgede yapılanlar hariç)
Belgenizde kayıtlı olan destelere ek olarak;

 • Belge kapsamında inşa edilecek okul binası için belediyeye ödenmesi gereken harçlarda muafiyet,
 • 5 yıl emlak vergisi muafiyeti haklarından da faydalanabileceksiniz.

Belgenizde kayıtlı desteklerden belgenizi aldığında faydalanmaya başlayabilirsiniz, ancak SSK desteğinden yararlanabilmeniz için yatırımınızın tamamlanması ve teşvik belgenizin kapatılması gerekmektedir.

Bölgesel belgeler için SGK desteği:

 • Ekonomi Bakanlığı, sgk desteği için personel sayısını belirlerken, belgeniz kapsamında gerçekleşen yatırımı yani belge kapsamında almış olduğunuz demirbaş, makine ve teçhizat sayısı ve hizmetinizi %100 randımanla verebilmeniz için ihtiyaç duyulan personel sayısını dikkate almaktadır.  Belgenizde kayıtlı istihdam sayısı sadece öngörüdür ve hiç bir bağlayıcılığı yoktur. Kurum, kapatma aşamasındaki ekspertiz program neticesinde uygun gördüğü personel sayısı kadar SSK desteği verecektir.

Özel Okul Vergi uygulamaları Yönetmeliğine Göre Kurumlar Vergisi Muafiyeti:

 • Özel Öğretim yatırımı yapan firmalar, önce Özel Okullar Vergi Uygulamaları Yönetmeliğine göre beş vergi dönemi muafiyetinden yararlanabilecek, muafiyet sona erdikten sonra ise yatırım teşvik belgesi kapsamında öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar, gelir/kurumlar vergisini indiriminden yararlanmaya başlayabileceklerdir.

Okulun Boş Olarak Kiralanması:

 • Teşvik Belgesi kapsamında yapılan binanın yatırımı tamamlamadan boş olarak kiralanması durumunda teşvik belgesi iptal edilerek yararlanılan destekler geri alınır.

Tamamlama Vizesi:

 • Özel Öğretim Yatırımcının Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili sorumluluğu, yatırımının tamamlanarak hizmetin verilebiliyor olması ve asgari yatırım tutarını aşmış olmasına bağlıdır.
 • Yatırımın tamamlanmış olduğu, Bakanlık uzmanlarınca yatırım yerinde yaptıkları denetleme ile belirlenmektedir.
 • Kapatma aşamasında geri dönüşü olmayan sorunlar yaşanmaması için yatırım süresince makine alımı, satışı, nakli, muhasebeye kayıt usulleri doğru ve zamanında yapılması gereken, risk yaratabilen işlemlerdir.

Genç Çiftçi Destek Programı

Genç Çiftçi Destek Programı

Genç Çiftçi Destek Programı

Genç Çiftçi Destek Programı, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kırsal Alanda ikamet eden/etmeyi planlayan ve 18 ila 40 yaş aralığındaki çiftçi ve çiftçi adaylarına yönelik “Genç Çiftçi Destek programında” bir proje çağrısı ilan etmektedir. Başvuru Sahipleri bu destekten bir defaya mahsus olarak yararlanabilirler. Destekten yararlanmaya hak kazanan başvuru sahiplerinden Hibe Sözleşmesi aşamasında başvuruda taahhüt edildiği üzere Kırsal Alanda ikamet ettiğine dair ikametgâh belgesi istenilmektedir. Kırsal Alan olarak tanımlanan alanlar ile ilgili bilgi aşağıda “Tanımlar” kısmında ve Genç Çiftçilerde aranan koşullar “Genç Çiftçilerde aranan koşullar” kısmında yer almaktadır. Proje başvuruları ile ilgili Kocaeli’deki ilçe müdürlüklerinde “Genç Çiftçi Proje Yürütme Birimleri” oluşturulmuş olup bu programa başvuru yapmak isteyenlerin ilgili ilçe müdürlüğündeki proje yürütme birimi ile görüşmeleri ve özellikle proje kapsamında ikamet ettikleri veya etmeyi planladıkları yerin “Kırsal Alan” tanımına uygun olup olmadığı hakkında bilgi almaları tavsiye edilmektedir.

Genç Çiftçi

Uygun proje konuları: Başvuruların “Tavsiye Projelere” uygun olarak hazırlanması zorunluluğu bulunmamakta olup “Bitkisel Üretim” ile “Yöresel Tarım Ürünleri (Coğrafi İşaretli Ürün), Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi, İşlenmesi, Depolanması ve Paketlenmesine” yönelik olarak Tavsiye Projeler haricinde farklı ölçekte ve hibe miktarında “Özel Proje” ile başvuru yapılabilir.

Son başvuru tarihi: 5 Mayıs 2017, Cuma

 

 

Tanımlar

TanımAçıklama
Genç ÇiftçiKırsal Alanda ikamet eden/etmek isteyen ve 18-40 yaş aralığında (1 Nisan 1977 – 31 Mart 1999 tarihleri arasında doğmuş) tarımsal faaliyette bulunan/bulunmak isteyen Gerçek Kişiler
Kırsal AlanNüfusu 20 binden az olan yerleşimler ile 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun yürürlüğe girmesinden önce tüzel kişiliğe sahip olan ve nüfusu 20 binden az olan yerleşim birimleri

* Tüzel kişilik olarak il ve ilçe merkezlerine bağlı mahalleler, il/ilçe merkezinin bir bütünü olarak kabul edilir.

* 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun haricindeki diğer kanun ve mevzuat ile tüzel kişilik olarak il ve ilçe merkezlerine bağlı mahalleler, il/ilçe merkezinin bir bütünü olarak kabul edilir.

TİGEMGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Merkez Birliği1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu ile kurulmuş olup faaliyeti bütün yurdu kapsayan, aynı zamanda il ve bölge birlikleri ile kooperatiflerinin de bağlı olduğu tüzel kişilik
Sözleşmeli Üretim26/04/2008 tarihli ve 26858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Sözleşmeli Üretim ile ilgili Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik doğrultusunda yapılan tarımsal üretim
Tavsiye Projeİçeriği, adı, yatırım kalemleri ve ölçeği TİGEM tarafından belirlenmiş tarımsal üretime yönelik hibeye esas proje (Hayvansal üretime yönelik projelerde uygulanması zorunludur.)
EngelliDoğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeki ile toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi
Örgün EğitimAçık lise ve açık üniversitedeki eğitim hariç, düzenli bir biçimde yapılan, öğrencilerin belirli zaman ve mekanlarda derslere katılmasının gerektiği eğitim
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanı
HAYBİSBakanlık tarafından oluşturulan hayvan kayıt sistemi
İşletme Tescil BelgesiSığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerlere il veya ilçe müdürlüklerince verilen imzalı belge
Coğrafi İşaretBelirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretler (Coğrafi İşaretli Ürünlerin listesi için tıklayınız.)
Basınçlı Sulama SistemiSu kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri
Kapama Bağ/BahçeProje kapsamında tek türle dikim normlarına uygun olarak toplam alan üzerinde tesis edilmiş alan
Etçi IrkEt üretimi amacıyla yetiştiriciliği yapılan ırklar (Angus, Hereford, Limousin, Belçika Mavisi, Şarole vb.)
Kombine IrkHem süt ve hem de et üretimi amacıyla yetiştiriciliği yapılan sığır ırkları (Montofon, Esmer, Simental vb.)
Sertifikalı FidanYurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen Fidan Sertifikasında fidan sınıfı “sertifikalı” olarak belirtilen ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği fidan
Standart FidanYurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen Fidan Sertifikasında fidan sınıfı “standart” olarak belirtilen fidan
Sertifikalı FideYurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca sertifikalandırılan ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği fide
Sertifikalı TohumYurt içinde üretilip, sertifikalandırılan elit, orijinal ve sertifikalı kademedeki tohumluk
Çok Yıllık Tıbbi Aromatik BitkilerListe için tıklayınız.
Yöresel ÜrünDeğişik bölgelerimizde üretilen ve üretildiği yöreye has tat, aroma ve bileşim gibi özelliklere sahip olan ürünler (Liste için tıklayınız.)

Genç Çiftçilerde aranan koşullar

 • TC. vatandaşı olmak
 • Tebliğin yayımlandığı tarih (31.03.2017) itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 41 yaşından gün almamış olmak (01.04.1977 ila 31.03.1999 tarihleri arasında doğmuş olmak)
 • Okur-Yazar olmak
 • Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak
 • Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak
 • Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak
 • Hayvansal Üretime yönelik Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Tesis Yapımı ve Hayvan Alımı konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih (31.03.2017) itibarıyla 15 adetten fazla Büyükbaş veya 50 adetten fazla Küçükbaş Hayvan sahibi olmamak
 • Arı ve Arı Ürünleri Yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih (31.03.2017) itibarıyla 50 adetten fazla Arılı Kovan sahibi olmamak
 • 04.2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi hakkında 2016/16 no’lu Tebliğ kapsamında hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya Değerlendirme Komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak
 • Aynı proje konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,
 • Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan, başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olan, Hayvansal Üretime yönelik Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Tesis Yapımı ve Hayvan Alımı konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih (31.03.2017) itibarıyla 15 adetten fazla Büyükbaş veya 50 adetten fazla Küçükbaş Hayvan sahibi olan, Arı ve Arı Ürünleri Yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih (31.03.2017) itibarıyla 50 adetten fazla Arılı Kovan sahibi olan, 05.04.2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi hakkında 2016/16 no’lu Tebliğ kapsamında hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya Değerlendirme Komisyonunca başvurusu reddedilmiş olan veya Aynı proje konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer hibe programlarından yararlanmış olan biri kişinin Eşi olmamak

Uygun proje konuları ve alt-başlıkları

Üretim KonusuAlt-başlıklar
Hayvansal ÜretimBüyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Tesis Yapımı ve Hayvan Alımı
Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Tesis Yapımı ve Hayvan Alımı
Arı ve Arı Ürünleri Yetiştiriciliği ve Tesis Yapımı
Kanatlı Yetiştiriciliği ve Tesis Yapımı
İpekböceği Yetiştiriciliği ve Tesis Yapımı
Bitkisel ÜretimKapama Meyve Bahçesi Tesisi
Fide, Fidan, İç ve Dış Mekân Süs Bitkisi Yetiştiriciliği
Kontrollü Örtü Altı Yetiştiriciliği
Kültür Mantarı Üretimi projeleri
Yöresel Ürünleri ile Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi, İşlenmesi, Depolanması ve PaketlenmesiÇok Yıllık Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi, İşlenmesi, Depolanması ve Paketlenmesi
Coğrafi İşaretli Organik veya İyi Tarım Uygulamalı Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Coğrafi İşareti olan Gıdaların Üretimi

Destekleme

 • Proje başına azami 30 bin TL
 • Proje bütçesi KDV hariç olarak hazırlanır.
 • Destek ödemesi, hibe sözleşmesinin imzalanıp proje yatırımı tamamlandıktan sonra gerçekleştirilir.

Desteklenen harcama kalemleri

 • Makine, Ekipman, Donanım (Traktör ve Bahçe Traktörü hariç)
 • Malzeme
 • Fide, Fidan, Tohum, Misel, Torf, Yumurta
 • Arılı Kovan
 • Canlı Hayvan alımı (Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği proje konuları kapsamındaki canlı hayvan alımları, TİGEM’den gerçekleştirilir. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Tesis Yapımı ve Hayvan Alımı proje konuları kapsamındaki canlı hayvan ve mal alımları Merkez Birliğinden gerçekleştirilir.)
 • Yeni Tesis Giderleri

2017 yılı Tavsiye Projeleri: Bitkisel Üretim ile Yöresel Tarım Ürünleri (Coğrafi İşaretli Ürün), Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi, İşlenmesi, Depolanması ve Paketlenmesine yönelik aşağıda listelenen Tavsiye Projeler haricinde farklı ölçekte ve hibe miktarında Özel Proje ile başvuru yapılabilir. Özel Projelerin de Tebliğ ve Başvuru Rehberi hükümlerine uygun olması gerekmektedir.

Üretim KonusuAlt-BaşlıkAçıklamaTavsiye Projeler
Hayvansal ÜretimBüyükbaş ve Küçükbaş HayvancılıkCanlı hayvanların temini TİGEM tarafından zorunlu olan ve işletme kapasitesi teslim edilecek hayvan sayısından en az %50 daha büyük kapasitede olan hayvansal üretime yönelik projelerKombine/Etçi Irk veya Melezleri, Sığır Yetiştiriciliği projesi
Manda Yetiştiriciliği projesi (Manda Yetiştiriciliği İl Başvuru Listesi)
Koyun Yetiştiriciliği projesi
Keçi Yetiştiriciliği projesi
Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık (Açık, Yarı Açık, Kapalı Sistem) (Duraklı Serbest Sistem) tesis yapımı ve hayvan alımı Merkez Birliği tarafından gerçekleştirilmesi zorunlu olan projeler

Merkez Birliği tarafından uygulanacak Besi ve Küçükbaş Hayvancılık Tesis Yapımı ve Hayvan Alımı Proje Konusunda Hariç olan İller

En az 700 m2’lik (8 baş kapasiteli) kapalı alanı olan Küçükbaş Hayvancılık Tesis Yapımı ve en az 3 adet (8 aylık/erkek) Kombine/Etçi Irk veya Melezleri Büyükbaş Hayvan Alımı projesi
En az 100 m2’lik (80 baş kapasiteli) kapalı alanı olan Küçükbaş Hayvancılık Tesis Yapımı ve en az 20 adet (erkek/dişi) Küçükbaş (Koyun/Keçi) Hayvan Alımı projesi
ArıcılıkEn az 40 adet Arılı Kovan içerikli ve diğer gider kalemleri TİGEM tarafından belirlenen Arı ve Arı Ürünleri Yetiştiriciliği projesi
Kanatlı YetiştiriciliğiYumurtacı Tavukların Korunması ile ilgili Asgari Standartlara ilişkin Yönetmelik ve Biyogüvenlik Talimatı kapsamında gider kalemleri belirtilen Serbest Sistem Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği ve Yeni Tesis Yapımı projesiEn az 80 m2’lik kapalı alanı olan 450 adet Serbest Sistem Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği ve Yeni Tesis Yapımı projesi
En az 80 m2’lik kapalı alanı olan 400 adet Serbest Sistem Kaz, Ördek, Hindi Yetiştiriciliği ve Yeni Tesis Yapımı projesi
En az 80 m2’lik kapalı alanı olan 1000 adet Bıldırcın Yetiştiriciliği ve Yeni Tesis Yapımı projesi
İpek Böcekçiliği

İpekBöceği Uygulama İlleri

En az 80 m2 kapalı alanı olan, 4 paket yumurta, 1 adet termometre ve higrometre, 3 adet kerevitler, 1 adet yaprak kıyma bıçağı ve tahtası, besleme tablaları, 1 adet aspiratör ve vantilatör ile birlikte en az 250 adet dut fidanı dikim kapasitesi olan İpek Böceği Yetiştiriciliği ve Yeni Tesis Yapımı projesi
Bitkisel ÜretimKapama Meyve BahçesiBasınçlı sulama sistemlerinin zorunlu olduğu ve ilgili ürün üretiminde kullanılan makine ekipman içerikli Kapama Meyve Bahçesi Tesisi projeleri

(2017 yılında kurulacak tesislerde dikim sezonunun uygulama takviminin dışında olması durumunda, başvurularda fidan dikimi, geç sonbaharda veya erken ilkbaharda yapılmasına dair taahhüt alınarak diğer giderlerin hibe sözleşmesi içerisindeki zaman diliminde gerçekleşmesi sağlanarak uygulanabilir.)

En az 10 dekar alanda bodur ve yarı bodur olmayan sertifikalı/standart fidan ile Kapama Meyve Bahçesi Tesisi projesi
En az 7 dekar alanda yarı bodur sertifikalı/standart fidan ile Kapama Meyve Bahçesi Tesisi projesi
En az 5 dekar alanda bodur sertifikalı/standart fidan ile Kapama Meyve Bahçesi Tesisi projesi
En az 5 dekarlık alanda malçlı sistem veya askı sistemi veya terbiye sistemli sertifikalı/standart fidanlı ile içerikli Çilek/Bağcılık/Ahududu/Böğürtlen/Kivi vb. projesi
İç ve Dış Mekan Süs Bitkisi YetiştiriciliğiEn az 5 dekarlık açık alanda en az 2000 adet saksılı süs bitkisi ile basınçlı sulama sistem veya etrafı tel (dikenli-kafes tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrili içerikli Süs Bitkisi Yetiştiriciliği projesi
En az 1000 m2’lik alanda kontrollü örtü altı tesisinde ve basınçlı sulama sistem içerikli Doğal Çiçek Soğanı/Kesme Çiçek/Saksılı İç ve Dış Mekan Süs Bitkisi Yetiştiriciliği
Kontrollü Örtü Altı YetiştiriciliğiEn az 500 m2’lik alanda ve basınçlı sulama sistem içerikli Kontrollü Örtü Altı Tesisinde Sebze veya Muz Yetiştiriciliği projesi
Beyaz Şapkalı Kültür Mantarı/İstiridye Mantarı vb. ÜretimiEn az 100 m2’lik kapalı alanda 15-20 ton/yıl kompost ve 3 kat ranza veya diğer sistemlerin uygulandığı, sırt pompası, sulama sistemleri, 1 adet vantilatör, aspiratör, higrometre ve termometre içerikli Beyaz Şapkalı Kültür Mantarı/İstiridye Mantarı vb. Üretimi ve Yeni Tesis Yapımı projesi
Yöresel Tarım Ürünleri, Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi, İşlenmesi, Depolanması ve PaketlenmesiBasınçlı sulama sistemi kullanımı zorunlu olmayıp ilgili proje konusu ürün üretiminde kullanılan makine ve ekipman içerikli projeler

(2017 yılında kurulacak tesislerde dikim sezonunun uygulama takviminin dışında olması durumunda, hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra sertifikalı veya standart tohum/yumru/fide/fidan dikimi, geç sonbaharda veya erken ilkbaharda yapılmasına dair taahhüt alınarak diğer giderlerin hibe sözleşmesi içerisindeki zaman diliminde gerçekleşmesi sağlanarak uygulanabilir.)

En az 5 dekarlık alanda çok yıllık yöresel ürün (coğrafi işaretli ürün) ve Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi projesi
En az 250 kg/yıl yağ ve 1 adet distilasyon kazanı, soğutucu eşanjörü, su seperatörü, yağlı su toplama tankı, yakıt tankı ve su pompası içerikli Lavanta, Kekik, Biberiye vb. Bitki Üretim ve İşleme projesi
Yayımlanan Coğrafi İşaretli Ürünler Listesi haricinde başvuru süresi içerisinde TürkPatent tarafından tescili yapılan benzer tarımsal ürünler için başvuru yapılabilecektir. Coğrafi İşaretli Ürünler ile ilgili projelerde sadece listede karşılarında belirtilen illerdeki proje başvuruları kabul edilecektir.

Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar

 • Başvuru sahiplerinin başvuru yapmadan önce Bakanlar Kurulu Kararı, Tebliğ ve Başvuru Rehberini incelemesi tavsiye edilmektedir.
 • Bütün proje konularında Proje Ölçeği KDV hariç asgari 30 bin TL olacak şekilde hazırlanacaktır.
 • Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde, işletme proje ölçeğinden en az %50 daha büyük kapasiteli olmalıdır.
 • Bitkisel üretim konularından, Örtüaltı ve Mantarcılık projeleri hariç diğer projelerin ve Yöresel Tarım Ürünleri (Coğrafi İşaretli Ürün), Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi, İşlenmesi, Depolanması ve Paketlenmesine yönelik projelerin uygulama alanları birden fazla parselden oluşuyor ise bu durumda en küçük parsel 1 dekardan az olamaz; en fazla 4 parselden oluşacak olup parseller mutlaka birbiriyle bitişik olacaktır ve parsellerden en az bir tanesi proje uygulanacak köy sınırları içinde olacaktır.
 • Hayvancılık projelerinde kiralık olarak kullanılacak işletmelerde, İşletme Tescil Belgesi ve işletmenin üzerinde bulunduğu araziye ait (arazi üzerinde işletme görünmeyebilir) en az 3 yıllık Kira Sözleşmesi veya Tahhütname/Fiili Kullanım Taahhütnamesi sunulması gerekmektedir.
 • Bitkisel Üretim projelerinde hibe sözleşmesi imzalama tarihi itibarıyla mülkiyeti başkasına ait veya Genç Çiftçinin hissesi bulunan yatırım parseline ilişkin diğer hissedarlar ile yapılan en az 5 yıllık Noter/Muhtar onaylı Kira Sözleşmesi veya Tahhütname/Fiili Kullanım Taahhütnamesi sunulması gerekmektedir.
 • Bitkisel Üretim ile Yöresel Tarım Ürünleri (Coğrafi İşaretli Ürün), Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi, İşlenmesi, Depolanması ve Paketlenmesine yönelik Tavsiye Projeler haricinde farklı ölçekte ve hibe miktarında Özel Proje ile başvuru yapılabilir. Özel Projelerin de Tebliğ ve Başvuru Rehberi hükümlerine uygun olması gerekmektedir.
 • Sözleşme aşamasında proje konusunda Bakanlık uhdesinde kurulmuş olan (ÇKS, Türkvet, AKS, ÖKS, OTBİS v.b.) çiftçi kayıt sistemine üye olunması ve üye olunduğunu gösterir belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Sözleşme aşamasında proje konusunda ve içeriğinde olan ürün ve malların doğal risklere karşı en az bir üretim döneminde veya en az bir yıl TARSİM tarafından sigortalanması ve sigorta poliçe suretinin ibraz edilmesi gerekmektedir. TARSİM kapsamında olmayan tesis veya gider kalemleri için poliçe istenmez.
 • Başvuruda “Organik Tarım” var ise 5262 sayılı Organik Tarım Kanununa ve ilgili Yönetmelik kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu ile Genç Çiftçi arasında yapılmış sözleşmesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Başvuruda “İyi Tarım” var ise ilgili Yönetmelik kapsamında organik ürünün veya girdinin, üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu ile Genç Çiftçi arasında yapılmış sözleşmesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Sözleşme aşamasında Basınçlı Sulama Sistemlerinin arazi üzerinde uygulamasını gösterir uzman tarafından çizilmiş ve onaylanmış proje ve uzmana ait onaylı diploma ve uzmanlık belgesi onaylı örneğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Makine, ekipman ve malzeme ile ilgili taslak teknik özellikler proje başvuruları ekinde sunulur ve projede kullanım amacı belirtilir.
 • Yeni alınan taşınırlar hibe sözleşmesi imzalanmasından sonra 3 yıl süre ile satılamaz, başkasına kiralanmaz, kullanım hakkını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe Proje Yürütme Biriminin onayı hariç devredemez.
 • Proje kapsamında teslim edilen veya alınan Büyükbaş veya Küçükbaş Hayvanların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe Proje Yürütme Biriminin “Zorunlu Kesim Onayı” haricinde satış dahil elden çıkarılamaz. Elden çıkarılan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanların telafisi için Genç Çiftçiye en az 20 gün süre verilir. Telafi edilen mallara/hayvanlara ait fatura veya banka/PTT dekontu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe Proje Yürütme Birimine teslim edilir. Telafi amaçlı temin edilecek Büyükbaş Hayvanlar, Kombine, Etçi veya bunların Melezi olan ırklardan en az 9 aylık yaşını doldurmuş dişi hayvanlar olacaktır. Telafi amaçlı temin edilecek Mandalar en az 12 aylık yaşını doldurmuş dişi hayvan olacaktır. Telafi amaçlı temin edilecek Küçükbaş Hayvanlar, teslim edilen ırkın benzer özelliklerini taşıyan en az 12 aylık yaşını doldurmuş hayvanlar olacaktır.
 • Proje kapsamında eşten, anneden, babadan, kardeşten, çocuktan ve bunların sahip/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında makine, ekipman, malzeme, fide, fidan, tohum ve canlı hayvan satın alınamaz.
 • Makine, Ekipman ve Malzeme ile ilgili taslak özellikler Proje Başvuruları ekinde sunulacaktır ve projedeki kullanım amaçları belirtilecektir.

Başvuru, Değerlendirme ve Uygulama Süreci

 • Son başvuru tarihi: 5 Mayıs 2017
 • Genç Çiftçi Proje Yürütme Birimi, başvuruları alır ve icmal başvuru bitiş tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde Genç Çiftçi Proje Değerlendirme Komisyonuna tutanak ile teslim edilir.
 • Genç Çiftçi proje Değerlendirme Komisyonu tarafından teslim alınan projeler 10 iş günü içerisinde değerlendirilip onaylanır. Genç Çiftçi Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanan nihai listeler belirlenen yerlerde ve şekilde ilan edilir.
 • Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan Genç Çiftçiler ile 5 iş günü içerisinde sözleşme imzalanır.
 • Genç Çiftçi, hibe ödeme taleplerini, yatırıma ait fiili gerçekleşmelerden sonra veya hibe sözleşmesi bitim tarihinden itibaren, 5 iş günü içerisinde yatırım yerinin bağlı olduğu İl/İlçe Müdürlüğüne yapar.
 • Genç Çiftçi Proje Yürütme Birimi, ödeme talebi ile ilgili belgeleri başvuru sahiplerinden alır, ödemeye ilişkin gerçekleşmeleri belgeleri aldığı günden itibaren 5 iş günü içerisinde yerinde tespit eder, belgelendirir ve tutanağa bağlar.
 • İlçe Genç Çiftçi Proje Yürütme Birimi, hibeye esas ödeme icmallerini 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne gönderir.
 • İl Müdürlüğü, hibe ödemesine esas ödeme icmallerini periyodik olarak TİGEM’e gönderir.
 • TİGEM, icmalleri banka ödeme formatına dönüştürüp hibe ödenmesini sağlar.
 • Hibe ödemesi, proje sahibi Genç Çiftçinin T.C. kimlik numarasıyla uyumlu olarak T.C. Ziraat Bankası tarafından yapılır.

KOSGEB Sıfır Faizli Kredi Sonuçları Açıklandı

KOSGEB Sıfır Faizli Kredi Sonuçları Açıklandı

KOSGEB Sıfır faizli kredi başvuru sonuçlarını açıkladı. İşletmelerin başvurduğu kredi’de hak edenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme almayan işletmeler ise olabilecek hatalı telefon numarası kayıtı için Technofis Danışmanlık’a gelerek destek alabilirler..

Başvuru sonucu kontrolü için : http://sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr/

Detaylar için 0380 50121546 Technofis Danışmanlık

CAZİBE MERKEZLİ İLLER

CAZİBE MERKEZLİ İLLER

2016-2027 YATIRIMLARDA CAZİBE MERKEZLİ İLLER AÇIKLANDI

yeni  Cazibe 23 ilde özel sektöre yönelik olarak geliştirilen Cazibe Merkezleri Programı kapsamında ön başvurular alınmaya başlanmıştır.
İlgililerin formu doldurarak mail ortamında kuruma göndermeleri gerekir. Başvuru formunu indirmek için tıklayınız…
Görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla gerçekleştirilecek olan özel sektör yatırımlarına Cazibe Merkezleri Programı kapsamında destek verilecektir. Buna göre; yeni yatırım projeleri için veya yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen tesislerin yeniden ekonomiye kazandırılması için yatırım ve işletme dönemine ilişkin olarak aşağıdaki destekler sağlanacaktır:
– Danışmanlık Hizmeti Desteği,
– Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi Desteği,
– Anahtar Teslim Fabrika Binası Yapım Desteği,
– Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği,
– Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği,
– Üretim Tesislerini Taşıma Desteği.
Ayrıca, atıl vaziyetteki kamu binalarının çağrı merkezi ve veri merkezi olarak kullanımı için tahsisi, çağrı merkezi ve veri merkezi binası yapım desteği ve çağrı merkezlerinde ve veri merkezlerinde ihtiyaç duyulan telekomünikasyon altyapısına da aşağıdaki kapsamda destek sağlanacaktır:
– Çağrı ve Veri Merkezleri Yatırım Desteği,
– Veri Merkezleri için Enerji Desteği.

Yeni Yatırım Cazibe merkezleri ve Çevre illeri;

1) Elazığ, Malatya, Adıyaman,Tunceli, Bingöl illeri Elazığ merkezli ,

2) Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt illeri Erzurum merkezli,

3) Van, Hakkari, muş, Bitlis  illeri Van merkezli,

4) Ardahan Kars Ağrı Iğdır illeri Kars merkezli,

5) Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illeri Diyarbakır merkezli olacaktır.

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (22/11/2016-29896 tarih sayılı resmi gazete)

MADDE 27 – 14/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1- Görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla gerçekleştirilecek olan Cazibe Merkezleri Programı, Banka aracılığıyla yürütülür.
Cazibe Merkezleri Programı kapsamında verilecek destekler Hazine Müsteşarlığı bütçesinden Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketine aktarılacak kaynaktan karşılanır. Hazine Müsteşarlığının 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer mevzuat kapsamındaki sorumluluğu, kaynağın bütçe mevzuatında öngörülen usule uygun olarak Bankaya aktarılması ile sınırlıdır.
Banka, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında; arsa temini, altyapı işleri ve bina inşaatı ile ilgili iş ve işlemler için söz konusu kaynağı öncelikle Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına, il özel idarelerine, belediyelere olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına veya organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerine kullandırabilir.
Cazibe Merkezleri Programı kapsamında; yeni yatırım projeleri için veya yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen tesislerin yeniden ekonomiye kazandırılması için yatırım ve işletme dönemi destekleri sağlanabilir.

Cazibe Merkezleri Programının uygulanacağı iller ile bu Program kapsamındaki;

a) Danışmanlık Hizmeti Desteği,
b) 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun geçici 9 uncu maddesi kapsamında tahsisi yapılabilecek ve bedeli aynı maddede belirtilen usule göre ödenmek ve mahsuplaşmak suretiyle ya da Bakanlar Kurulunca belirlenecek diğer usullerle temin edilen organize sanayi bölgesi parsellerinin, boş veya yatırıma uygun parsel bulunmaması halinde Hazine taşınmazlarının üzerinde anahtar teslimi fabrika binası yapılarak yatırımcılara kiralanmak üzere Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına veya il özel idarelerine üretime geçme şartı aranmaksızın devri suretiyle uygulanacak Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi Desteği,
c) Anahtar Teslim Fabrika Binası Yapım Desteği,
ç) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği,
d) Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği,
e) Bakanlar Kurulunca belirlenen illerden halen faaliyette bulunan üretim tesisini Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illere taşımak isteyen yatırımcılara yönelik nakdi taşınma desteklerini kapsayan ve taşınan tesisi yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararlar kapsamında yeni yatırımların faydalandığı destek unsurlarından yararlandırmaya imkân veren Üretim Tesislerini Taşıma Desteği,
f) Hazine taşınmazlarının çağrı merkezi ve veri merkezi yapımı için tahsisi, muvafakatleri alınmak kaydıyla mülkiyeti 5018 sayılı Kanunun eki (II) sayılı cetvelde yer alan idarelere, mahalli idarelere, kamu iktisadi teşebbüslerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait atıl vaziyetteki kamu binalarının çağrı merkezi ve veri merkezi olarak kullanımı için tahsisi, çağrı merkezi ve veri merkezi binası yapım desteği ve çağrı merkezlerinde ve veri merkezlerinde ihtiyaç duyulan telekomünikasyon altyapısına verilecek destekleri kapsayan Çağrı ve Veri Merkezleri Yatırım Desteği ile veri merkezleri için Enerji Desteği,
g) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında uygulanacak diğer destek unsurları,
ğ) Desteklere başvuru ve desteklerden yararlanma koşulları, destek uygulamalarına konu arsa, fabrika binaları, Hazine taşınmazları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde gerektiğinde ilgililer lehine sınırlı ayni hak tesisi, tahsis, kullanım, kiralama ile destek konusu taşınmazların mülkiyetinin devri,
h) Destek sözleşmelerinin sona erdirilmesi, desteğin geri alınması, müeyyide uygulanması ve destek konusu taşınmazın mülkiyetinin devri,
ı) Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesine ilişkin çalışma usul ve esasları,
i) Cazibe Merkezleri Programının uygulanmasına ilişkin diğer konular,
ile ilgili hususlar Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.

NOTLAR:

Banka, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde, şirketlere iştirak edebilir ve şirket kuruluşlarına öncülük edebilir.
Bakanlar Kurulu, Cazibe Merkezleri Programının uygulanmasında kamu kurum ve kuruluşlarını görevlendirmeye ve bu görevlendirme kapsamında ödenecek bedelleri belirlemeye yetkilidir.
Özel hukuk kişilerine ait taşınmazlar üzerinde Anahtar Teslim Fabrika Binası Yapım Desteği verilebilmesi, söz konusu taşınmazların mülkiyetinin Bakanlar Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına veya il özel idarelerine devredilmesine bağlıdır. Bu kapsamda yapılacak devirler bakımından 4562 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi uygulanmaz.
Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kaynağın kullandırılmasında bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan anonim şirket olma şartı aranmaz. Cazibe Merkezleri Programı kapsamında kullandırılan kaynağın takip ve tahsil işlemleri 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılır. Banka, Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği kapsamında, kredilendirilen makine ve teçhizatı teminat olarak kabul eder, ilave teminat aramaz.
Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezleri, yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararlar kapsamında, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden, herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın söz konusu kararlarda belirtilen usuller çerçevesinde faydalandırılır.”

 

Tarımsal İşletmelere Hibe Desteği!

Tarımsal İşletmelere Hibe Desteği!

Tarım Desteği BAŞVURU SÜRESİ 45 GÜN!!!!

hqdefault

Uygulama illerinin yatırım konuları

1- Bolu, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce illerinde;

a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
ç) Soğuk hava deposu,
d) Çelik silo,
e) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

1438948089_et-ureticileri-et-ithalati-olursa-yuzlerce-7578612_x_4783_o

 

a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 2.000.000 Türk Lirası, tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için 2.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,

b) Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,

c) Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,

ç) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,

d) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,

e) Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,

f) Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,

g) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesislerde kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası, küçükbaş ve su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası, üst limitini geçemez.

 

image2

2 Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

a) Kırsal turizme yönelik yeni tesis yatırımları için 1.500.000 Türk Lirası,
b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemlerine yönelik yatırımlar için 500.000 Türk Lirası,
c) El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar için 500.000 Türk Lirası,
ç) Bilişim sistemleri ve eğitimine yönelik yatırımlar için 500.000 Türk Lirası,
üst limitini geçemez.

3 Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 30.000 Türk Lirası’dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

4 Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.

5 Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

6 Proje toplam tutarının; bu maddede belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.

7 Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanır.

kucuk-olcekli-sera

Faizsiz Kredi Başvuruları Bugün Başladı!

Faizsiz Kredi Başvuruları Bugün Başladı!

KOSGEB’den Üretime Dev Katkı!

“2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği”

 

KOSGEB;

 • İmalat sanayinde faaliyet gösteren
 • KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı

işletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine-teçhizat alımlarının desteklenmesine yönelik olarak Kredi Faiz Desteği uygulayacak.

 • Program kapsamında işletme başına sağlanacak kredi üst limiti 1.500.000 TL.
 • Sıfır faizli olarak uygulanacak programda 300.000 TL’lik kredi faizinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak.
 • Kredi vadesi ilk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay
 • Programda 8 banka yer alıyor:
  • AKBANK T.A.Ş.
  • DENİZBANK A.Ş.
  • T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
  • GARANTİ BANKASI A.Ş.
  • HALK BANKASI A.Ş.
  • İŞ BANKASI A.Ş.
  • VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
  • YAPI KREDİ BANKASI
 • Teminat sıkıntısı çeken işletmelerin bu sorunlarının giderilmesini teminen Kredi Garanti Fonu A.Ş. de programda yer alacak.

2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği, 19 Eylül 2016 (Bugün) işletmelerin internet üzerinden başvurularının alınmasıyla başlayacak.

Başvurular için; KOSGEB İşletme beyannamesinin verilmiş olması, alınacak Yerli Makine Teçhizata ait Proforma Fatura ( Teklif Formu ), varsa Yerli Malı Belgesi ( Ticaret ve Sanayi Odalarından Üreticilerce alınan ) ile KOSGEB web sitesi üzerinden başvuru ile yapılacaktır.

 

Daha fazla bilgi için Technofis Danışmanlık İletişim

MÜJDE!!! KOSGEB Faizsiz Kredi Desteğini Açıkladı!

KOSGEB’ten Faizsiz Kredi

KOSGEB'ten Faizsiz Kredi!

Destek KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan işletmelerin yerli ve yeni makine ve teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amaçlanmaktadır. Bu program kapsamında 8 banka yer almaktadır.

Kredi faiz desteğine başvuruda bulunmak isteyen işletmelerin 19/09/2016 tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde başvuru formunu hazırlayarak KOSGEB Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. KOSGEB değerlendirme ve onayları tamamlanan işletmeler 13 Ekim- 11 Kasım 2016 tarihleri arasında başvuru kodları ile birlikte belirlenen bankalara kredi müracatında bulunabileceklerdir. Bankaların azami 30 günlük kredi değerlendirme süresi olacaktır.
Kredi Limiti, Vadesi, Ödeme Şekli
Ø Bir işletmeye kullandırılabilecek azami kredi limiti 1.500.000 TL’dir.
Ø Kredi faizinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacaktır.
Ø Kullandırılan kredilerin anapara tutarına ilişkin riski tamamen Bankanıza ait olacaktır.
Ø Kredinin vadesi ilk 6 (altı) ayı ödemesiz geri kalanı 3’er (üç) aylık eşit taksitler halinde toplam 36 (otuzaltı) aydır.
kampanya 2
Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın…

KOBİ’lere Faizsiz Can Suyu Kredisi

kosgeb

İmalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin 300 bin liraya kadar olan yerli makina alım kredilerinde faizin tamamını KOSGEB ödeyecek.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler için, faiz üst limiti 300 bin liraya kadar olan yerli makina alım kredilerinde, faizin tamamının Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından karşılanacağını bildirdi.
Rekabet etmelerini sağlayacak
Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından küçük ve orta büyüklükteki işletmelere, uygun koşullarda finansal destek temin ettiklerini belirten Özlü, böylece KOBİ’lerin üretim, kalite ve standartlarını artırmalarını, finansman sorunlarının çözümünü kolaylaştırmayı, istihdam yaratmalarını ve uluslararası düzeyde rekabet etmelerini sağlamayı hedeflediklerini anlattı. Özlü, imalatçı KOBİ’lere yönelik kredi faiz desteğinin uygulanmasına dair icra kararının onaylandığına işaret ederek, “Bankalarla yapılacak protokollerin ardından, KOBİ’ler alacakları yerli makine bedelinin faizi kadar, kredi faiz desteğinden faydalanabilecekler” diye konuştu.

ÖNEMLİ BİR FIRSAT OLACAK

Desteğin kredi vadesinin ilk 6 ayının ödemesiz, geriye kalan kısmının ise üçer aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ayda geri ödeneceğini söyleyen Özlü, “İmalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler için, faiz üst limitinin 300 bin liraya kadar olan yerli makine alım kredilerinde faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak” ifadesini kullandı. Özlü, kredi faiz desteğinin imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekerek, işletmelere söz konusu destekten yararlanmaları için çağrıda bulundu.

http://www.gunes.com/ekonomi/koblere-cansuyu-709572

1