KOSGEB KobiGel Projesi ile Duyuruya Çıktı!

13267910_882614985181643_86839936525987689_n

KOBİ’lerimiz Bu Fırsatı Kaçırmamalı!

KOSGEB, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile “Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin, Geliştirilmesi”, “Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme” ve “KOSGEB Destekli Girişimlere İvme” isimli üç yeni çağrı daha yayınladı.

KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 3 ayrı çağrıdan oluşan yeni destek paketi KOBİ’lere 300 Milyon TL daha destek verecek.

KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı’na yönelik projesini hazırlayan KOBİ’ler,  projelerinin kurul tarafından kabul edilmesi durumunda destek alma hakkını kazanacak.

-Başvuru Tarihi

Başvurular 30 Mayıs–1 Temmuz 2016 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Başvuru şartları ve diğer hususlar ekte yer alan Proje Teklif Çağrılarında belirlenmiştir

KOBİGEL.2016-03. Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin  Geliştirilmesi Proje Teklif Çağrısı

KOBİGEL.2016-04. Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme Proje Teklif Çağrısı

KOBİGEL.2016-05. KOSGEB Destekli Girişimlere İvme Proje Teklif Çağrısı Kobigel-Tablo

MARKA 2016 Yılı Teknik Destek Programı

56398796478692636065

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2016 yılı Teknik Destek Programını açıklamıştır.

Proje Başına Sağlanacak Destek Tutarı

KDV Dahil: 15.000 TL

Uygulama Süresi

Azami proje uygulama süresi 1 aydır.

Kimler Başvurabilir?

Teknik Destek Programı kapsamında uygun Başvuru Sahipleri şunlardır:

 • Yerel Yönetimler,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
 • Endüstri Bölgeleri,
 • İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM),
 • Birlik ve Kooperatifler ile
 • Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.

Hangi Konularda Teknik Destek Sağlanabilir?

 • Danışmanlık sağlama,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • Geçici uzman personel görevlendirme,
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler,
 • Eğitim verme

Aşağıdaki eğitim başlıkları Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Sürekli Eğitim Merkezi kapsamında yer aldığı için Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeyecektir.

 • Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi,
 • Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Eğitim Faaliyetleri,
 • Dış Ticaret Eğitimleri,
 • Stratejik Planlama Eğitimleri,
 • İhale ve Satın Alma Mevzuatı Eğitimleri,
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi,
 • E-Devlet Hizmetleri Seminerleri,
 • Çevre Mevzuatı ve Enerji Destekleri Eğitimleri,
 • İletişim, Motivasyon, Bireysel Koçluk Eğitimi,
 • Cihaz kullanımı ile ilgili eğitimler,
 • Yazılım, modelleme, bilgisayar programı eğitimleri,

15702

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

645Dogrudan-faaliyet-destegi

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2016 yılı Doğrudan Faaliyet desteklerini açıkladı.

Programın Amacı:

2016 yılı Doğrudan Faaliyet Programı ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının 2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planı’nda belirlenen hedef ve stratejiler ile uyumlu, bölgesel kalkınma çabalarına önemli katkılar sağlayacak faaliyetlerinin desteklenmesi düşünülmektedir. Söz konusu programın amaç, kapsam ve içeriğine ilişkin tüm detaylar elinizde bulunan bu rehberde yer almaktadır.

Programın Öncelikleri

 • Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması ve bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar,
 • Bölge açısından kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları,
 • Bölgenin rekabetçilik, AR-GE, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik teknoparkların, teknoloji geliştirme, iş geliştirme ve fuar merkezlerinin kurulması ve faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesini sağlamak amacıyla yapılacak fizibilite, plan ve proje çalışmaları,
 • Büyük hacimli yatırım kararlarının alınmasına kısa vadede etki edecek faaliyetlere yönelik çalışmalar,
 • Bölge potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik fizibilite, araştırma, istatistikî veri ve analiz çalışmaları.

Proje Başına Sağlanacak Destek Tutarı

 • Asgari tutar: 25.000 TL
 • Azami tutar: 90.000 TL

Destek Programı kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansından talep edilen hiçbir destek, proje teklifinin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 100’ünden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların Alınması için Son Tarih

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı yıl boyunca açık kalacak ve proje başvuruları sürekli olarak kabul edilecektir. Faydalanıcılar projelerini hazırladıkları anda teslim edebilirler, projeler Ajansa ulaştıkça değerlendirilecektir. Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin, program bütçesi sınırına ulaşması durumunda söz konusu son başvuru tarihi beklenmeksizin mali destek programı sonlandırılacak ve Ajans web sitesinden duyurulacaktır. Ajans ayrıca gerekli gördüğü her durumda programı sonlandırma hakkını saklı tutar.

Belirlenen usullere uygun olarak hazırlanan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na sunulan her bir başvuru değerlendirildikten sonra düzenlenecek ilk Yönetim Kurulu’nun onayına sunularak karara bağlanır. 15702

Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi (KASDEP) Destekleri

t.c.aile_ve__sosyal_politikalar_bakanligi
Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi (KASDEP) Destekleri
Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi ile üyelerinin ekonomik yoksunluk içinde oldukları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla belirlenen Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine (en az 50-en fazla 100 üyeden oluşan) hayvancılık alanında destek verilmektedir. Bu proje destek programı ile kırsal alanda ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan kişi ve ailelere en uygun organizasyonla, gelir seviyesini yükseltme, istihdamı artırma, üretilen ürünleri mahallinde değerlendirme ve pazarlama alanlarında gerekli maddi ve teknik desteği zamanında ulaştırarak, onların üretime katılmaları ve üretimde sürekliliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Gelir Getirici Proje Destekleri

t.c.aile_ve__sosyal_politikalar_bakanligi
Gelir Getirici Proje Destekleri

Sosyo-ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın toplumsal ihtiyaçları karşılanarak topluma entegre olmaları ve ekonomide aktif üretken duruma geçerek, sürdürülebilir gelire ulaşmaları amacıyla, kentsel alanda iş kurmaya yönelik, kırsal alanda yöre şartlarına uygun, sürdürülebilir faaliyetlere yönelik gelir getirici proje desteklerine önem verilmektedir.

Gelir getirici projeler için kırsal ve kentsel konularda kişi başına en fazla 15.000 TL destek sağlanmaktadır. Gelir getirici projelerde geri dönüşler ilk iki yıl ödemesiz, sonraki altı yıl altı eşit taksit şeklinde sekiz yıl  faizsiz olarak uygulanmaktadır.

150.000 Hibe Almak İsteyen Firmaların Başvurularını Bekliyoruz

kosgeb

KOBİ Proje Açıklandı Markalaşma Ve Kurumsallaşma

KOBİ’lerin ekonomideki etkinliklerini attırılabilmesi ve uzun ömürlü olabilmeleri için rekabet güçlerini yükseltmeleri büyük önem arz etmektedir.  Günümüzde yaşanan hızlı değişimler ve yeni gelişmeler KOBİ’lerin fiyat ve kalite düşürme gibi klasik rekabet araçlarıyla rekabet edebilmelerini zorlaştırmıştır. Bu durum işletmelerin rekabet güçlerini ve pazar paylarını arttırabilmesi için kurumsallaşmayı, marka yaratmayı, teknoloji ve yenilikçiliği gündemlerine almalarına sebep olmakta ve işletmeleri kurumsallaşma, markalaşma ve ar-ge faaliyetlerine daha fazla yatırım yapmaya zorlamaktadır.
KOSGEB, işletmelerin kurumsallaşmalarında ve marka yaratma hedeflerinde doğru stratejilere ihtiyaç duydukları gerçeğinden hareketle,
KOBİ’lerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi”
ve
“KOBİ’lerde Markalaşmaya Geçiş”
konu başlıklarında hedef kitlemizden gelen yoğun talep ve işletmelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda,    iki yeni proje teklif çağrısına çıkmak üzere gerekli hazırlıklarını tamamlamıştır. Söz konusu proje teklif çağrıları kapsamında işletmelerin hazırlayacakları projelere 55 Milyon TL’lik bir destek sağlanması öngörülmektedir.
Proje Teklif Çağrıları kapsamında proje başvuruları 30 Kasım 2015 (saat 23.59) tarihinde sona erecektir.

BAŞVURU KRİTERLERİ

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmelerin proje başvurusu yapmaları esastır.

Proje Teklif Çağrısına çıkılan konuların özelliği dikkate alındığında ön değerlendirme sisteminde Bilanço ve Gelir Tablosu verilerine ihtiyaç duyulduğundan; Kurumlar Vergisi Beyannamesi veren işletmelerin yanı sıra gerçek usulde gelir vergisine tabi, bilanço esasına göre defter tutan şahıs işletmeleri de başvuru yapabilecektir.

2012-2013-2014 yıllarında faaliyette olmayan, yeni kurulan, yalnızca 2013-2014 yılı verileri ve/veya 2014 yılı verisi olan işletmelerde proje başvurusu yapabilecektir. Bu işletmeler için proje başvuru formunda hangi yılın verisi doldurulmuş ise başvuru formunun ekinde de o yıla ait dokümanların temin edilmesi gerekmektedir.

DESTEK ŞARTLARI

Proje süresi: en az 6 ay en fazla 24 Ay

KOSGEB Destek üst sınırı : 150.000 TL

Destek Oranı*: 1. ve 2. Bölgelerde %50, 3., 4., 5., ve 6. Bölgelerde %60 *

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Proje Başvurusu Sistem tarafından elektronik ortamda Başvuru Formu’nun “İşletmenin Tanıtımı” bölümünde işletme tarafından beyan edilen, eki belgeler ile doğrulaması yapılacak olan ve konuya göre farklı ağırlıklar içeren;

1. Ölçek, 2. Bölge, 3. Sektör, 4. Teknoloji Düzeyi, 5. İşletmenin hukuki statüsü, 6. Mali Bilanço Toplamı (3 yıllık Ortalama), 7.Net Satış Hasılatı (3 yıllık Ortalama), 8. İşletmenin ihracat durumu (3 yıllık Ortalama), 9. Sahip olunan belgeler, 10. Tanıtım araçları, 11. İşletmenin kuruluş yılı-süresi, 12. İşletme Faaliyet Kârı (3 yıllık Ortalama), 13. Çalışan başına ortalama net satış hasılatı (3 yıllık Ortalama), 14. İşletme içinde kullanılan yazılım, 15. İhracatın Satışlara Oranı (3 yıllık Ortalama), 16. Net İşletme Sermayesi (3 yıllık Ortalama), 17. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (3 yıllık Ortalama), 18. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (3 yıllık Ortalama)

ön değerlendirmeye tabi tutulur.

Kurul Tarafından yapılacak değerlendirmede ise www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanan KOBİ Proje Destek Programı Değerlendirme Kriterleri tablosu kullanılacaktır.

SÜREÇ – ZAMAN PLANI

Başvuru: Ekim – Kasım 2015

Düzeltme, Kontrol, Onay ve Ön Değerlendirme İşlemleri: Aralık 2015

Kurul Değerlendirmesi (İki Aşamalı: Puanlama ve Bütçe-Maliyet Uygunluğu Toplantıları): Ocak-Şubat 2016

Sonuçların bildirilmesi ve Taahhütnemelerin Alınması: Mart 2016

Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB arasında Koruma ve Diyalog (Faz-II) Hibe Programı Teklif Çağrısı Yayımlandı

kulturelmiras

Yürütücü kurumu Kültür ve Turizm Bakanlığı olan Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB arasında Koruma ve Diyalog (Faz-II) Hibe Programı‘nın teklif çağrısı 3 Temmuz 2015 tarihinde yayımlandı.

Hibe programı ile Türkiye’deki kültürel mirasın AB-TR sivil toplum kuruluşları ortaklığı ile sürdürülebilir korunmasının ve sınır ötesi diyalogların ve ağ oluşturmanın teşvik edilmesi, Türkiye’deki ve AB’deki STK’lar arasında işbirliğinin kurulması ve kültürel çeşitliliğin desteklenmesine ilişkin deneyim paylaşımının artırılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Hibe Programının toplam bütçesi 3 Milyon Avro’dur. Programın son başvuru tarihi 2 Ekim 2015 tarihidir.

Hibe programı çerçevesinde projeler 3 bileşen kapsamında finanse edilecektir.

 • Bileşen 1: Kültürel miras alanları için alan yönetim planlarının hazırlanması (400.000 €)
 • Bileşen 2: Kültürel Miras alanları için tasarım ve restorasyon projelerinin hazırlanması (650.000 €)
 • Bileşen 3: Kültürel miras alanlarının restorasyonu (uygulama)  (1.950.000 €)

4000 TL HİBE! TECHNOFİS’TEN DANIŞMANLIK ALANLARA!!!

TechNofis Danışmanlık’tan Danışmanlık Desteği Alanlara KOSGEB 4.000 TL Destek veriyor!

(1) İşletmelerin; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir.

(2) Destek kapsamında; TechNofis Danışmanlık’tan hizmet alınabilir.

(3) Her bir konu başlığı için alınacak danışmanlık hizmeti süresi en az 20 adam -gün olup, destek miktarı 4.000 (dört bin) TL’yi geçemez.

(4) Program süresince desteğin üst limiti 15.000 (on beş bin) TL’dir.

EĞİTİM SEKTÖRÜ YATIRIM TEŞVİKLERİ!!!

Yeni Teşvik sistemimizde eğitim sektörü öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır. Okul öncesi eğitim hizmetleri (kreş dahil),ilköğretim hizmetleri, Ortaokul eğitim hizmetleri, Lise eğitim hizmetleri, Özürlüler için ilk ve orta öğretim hizmetleri, Teknik ve mesleki ortaöğretim hizmetleri başta olmak üzere en az 5. bölge seviyesi bölgesel yatırım teşviklerinden yararlanabilmektedirler. (Üniversite ve yükseköğretim eğitim yatırımları genel teşvik düzeyinde desteklenmektedir.)

Teşvik kapsamında eğitim sektörüne yönelik olarak yapılacak yatırımlar, komple yeni okul yatırımları, Öğrenci kapasitesini artırmaya yönelik yapılacak yatırımlar, Okul teçhizat modernizasyona yönelik olarak yapılacak yatırım faaliyetleri, okul ek binaları, konferans salonları, yemekhane, spor tesisleri vb. üniteler şeklinde değerlendirmek mümkündür.

Yeni teşvik sistemi 15/6/2012 tarih 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 19/06/2012 de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Yeni teşvik sistemi 08/04/2015 tarih 2015/29320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31/12/2015 tarihine kadar yapılacak yatırımlara avantajlı tarifeler getirilmiştir. Buna göre 31/12/2015 tarihine kadar yatırım teşvik almış ve öngörülen yatırımın en az %10 u tamamlanmış yatırımlarda  yatırım dönemindeki vergi indirimlerinde de iyileştirmeler yapılmıştır.

Eğitim Yatırım Teşviklerindeki bölgesel teşvikleri alabilmek için 1-2 bölgelerde asgari 1.milyon,3-4-5-6 bölgelerde asgari 500 bin yatırım taahhüdü gerekmektedir. (Yatırım bölgelerini incelemek için tıklayınız…)

Yatırım faaliyetleri kapsamı içerisinde okul ve ek ünitelerin yapılması inşaat maliyetleri, Okul bakım onarım maliyetleri, Okul teçhizatlarının alınması veya yenilenmesi maliyetleri yatırım maliyetleri içerisinde değerlendirilir.

Yatırım teşvik kapsamında Yatırım yeri olmayan yatırımcılara devlet arsa veya arazilerinden yatırım yeri de tahsis edilebilmektedir. Eğitim sektörüne yönelik olarak verilen yatırım teşvikler aşağıda açıklanmıştır.

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN EĞİTİM SEKTÖRÜ DESTEK UNSURLARI
Öncelikli Yatırımlar Kapsamında Eğitim Sektörüne Yönelik Verilen Destek UnsurlarıEĞİTİM SEKTÖRÜ YATIRIM  BÖLGELERİ
5.BÖLGE(Adana Adıyaman Afyonkarahisar Aksaray Amasya Ankara Antalya Artvin Aydın Balıkesir Bartın Bayburt Bilecik Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hatay Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mersin Muğla Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Yalova Yozgat Zonguldak)              6.BÖLGE (Ağrı Ardahan Batman Bingöl Bitlis Diyarbakır Hakkari Iğdır Kars Mardin Muş Siirt Şanlıurfa Şırnak Van)
KDV İstisnası VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR
Vergi İndirimiYatırıma Katkı Oranı (%) 40 50
Sigorta Primi İşveren Hissesi DesteğiDestek Süresi 7 yıl 10 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR
Faiz Desteğiİç Kredi 5 Puan 7 Puan
Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan 2 Puan
Sigorta Primi DesteğiYOK 10 yıl
Gelir Vergisi Stopajı DesteğiYOK10 yıl

Sonuç; Türkiye’ eğitim sektörünün Öncelikli yatırımlar kapsamına alınması nedeni ile okul yatırımına yönelik yatırımların yeni yatırım teşvik sisteminden yararlanmalarını önermekteyiz. Özellikle özel dershanelerin kapatılması nedeni ile zorunlu konsept değişikliğine gitmeleri sonucu okul eğitimine yönelik faaliyetlere dönüşmeden önce yatırım teşvik almaları avantajlı olacaktır. özel eğitim kurumları başta olmak üzere diğer eğitim kurumlarının yatırım planlarını yapmadan önce yatırım teşvik sisteminden yararlanmaları durumunda yatırım maliyetleri azalacaktır. Başta yatırım yeri tahsisi olmak üzere finansman desteği, sigorta ve vergi muafiyetlerinin sağlandığı paket yatırım teşvikleri Türkiye’ deki eğitim sektörü yatırımlarını cazip kılmaktadır.

Detaylar İçin TechNofis Danışmanlık…