Özel Öğretim Kurumu Teşvikleri

Özel Öğretim Kurumu Teşvikleri

Özel Öğretim Kurumu Teşvikleri

Özel Öğretim Kurumu Teşvikleri

Özel öğretim kurumu açmayı planlayan eğitim yatırımcılarının merak ettikleri konuların başında,eğitim yatırımlarının yararlanabileceği teşvikler ve bu teşviklerden yararlanma koşulları gelmektedir.

Eğitim yatırımları ile ilgili teşvikler iki yasal temele dayanmaktadır.

19.06.2012 tarihli Yeni Teşvik Yasası ve

14.03.2014 tarihli Milli Eğitim Temel Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun’dur

Yeni Teşvik Yasasında eğitim yatırımları stratejik yatırımlar kapsamına alındı ve buna göre Türkiye eğitim yatırımları teşvikleri açısından iki ayrı bölgede değerlendiriliyor.

KAZANÇ İSTİSNASI(VERGİ MUAFİYETİ):

“Özel sektör tarafından kurulan; okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulların işletilmesinden elde edilen kazançlar 5 yıl boyunca kurumlar vergisi veya gelir vergisinden istisnadır.”

* Okul işletmesi içinde bulunan büfe, kantin, kafeterya, kitap satış yeri gibi tesislerin işletilmesi ya da kiraya verilmesi vergiye tabiidir.

* Yemek ve konaklama hizmetlerinin okul bünyesinde verildiği ve bu hizmetin bedelinin okul ücretine dahil olduğu durumlarda, elde edilen kazanç istisna uygulamasına dahildir. Yemek hizmetinin dışarıdan satın alınması istisna uygulanmasına engel değildir.

Beş yıllık vergi muafiyeti süresinde yeni bir okul açıldığı durumda açılan yeni kurum da eğitim teşviğinden yararlanabilir mi?

Evet. Kurulan/işletilen okul ve merkezlere ilave olarak yeni okul veya merkez açılması durumunda, yeni açılan okul veya merkezden elde edilen kazanç, istisna uygulaması açısından ayrı bir birim olarak değerlendirilir. Yani istisna uygulaması okul veya merkez bazında yapılacaktır.

*Ancak yeni bir okul açılışı olmadan sadece mevcut okul kapasitesinin genişletilmesi veya başka bir binaya taşınılması hallerinde istisna uygulaması söz konusu olmayacaktır.

Beş yıllık istisna süresi içinde işletmenin başka bir kuruma devredilmesi durumunda eğitim teşviğinden faydalanılabilir mi?

Evet. Eğitim ve öğretim istisnasından yararlanan bir şirketin işlettiği eğitim kurumunu başka bir şirkete satması yani devretmesi halinde ise artık istisnadan faydalanılmayan dönem ve/veya yıllardan devredilen şirket yararlanacaktır.

KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMLERİ

Özel okullar tarafından ilgili dönem kapasitelerinin %10’unu geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır.
Özel okullarda verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için uygulanan KDV oranı % 8 ‘dir. Ayrıca yemek hizmetinin bizzat okul tarafından verilmesi halinde, söz konusu yemek hizmetleri eğitim ve öğretim hizmetleri kapsamı içerisinde bir bütün olarak değerlendirilerek % 8 oranında katma değer vergisi uygulanmaktadır.

YATIRIMCIYA DAVET

Gerçekleştirilen eğitim yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının 6. bölgede yüzde seksenini, 5. bölgede yüzde ellisini ve geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir. Yani özel okul yatırımlarında yatırımcının eğitim ve öğretim faaliyeti dışındaki diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da vergi indirimi uygulanabilir. eğitim ve öğretim faaliyetlerinden elde edilen kazançların 5 yıl boyunca kurumlar ve/veya gelir vergisinden istisna olduğu düşünülürse mevcut düzenlemede özel okul yatırımları çok daha avantajlı hale getirilmiştir.

EĞİTİM TEŞVİKLERDEN YARARLANMAK İÇİN ASGARİ YATIRIM ORANLARI

Özel Öğretim Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci ve 2 nci bölgelerde bir milyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6ncı bölgelerde ise beş yüzbin Türk Lirası olması gerekir.

Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde ellisini aşamaz.

ARSA TEŞVİKLERİ

14 Mart 2014 tarihinde resmi Gazetede yayınlanan Dershanelerle ilgili düzenlemeleri de içeren Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, ile mevcut teşviklere ek olarak okula dönüşmek isteyen dersaneler için ek teşvikler sağlandı. Bu teşvikler öncelikli olarak arsa tahsisleri üzerine odaklandı. Bu kararname ile ;

– Hazine’ye ait taşınmazlar üzerinde eğitim tesisi yapılması amacıyla, dönüşüm programına dahil dershaneler lehine, bedelsiz olarak en fazla 25 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilebilecek. İrtifak hakkı, ilk yıl için yatırım konusu taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin binde 5′i tutarındaki bedel üzerinden olacak.

– Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucusunun bir araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliklerince, aynı taşınmaz için müracaat edilmesi durumunda bunların başvuruları öncelikli olarak değerlendirilecek.

– Mülkiyeti Hazineye ait ve Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli taşınmazlar üzerindeki okul binalarının tamamı veya bir kısmı ile bu binaların eklenti ve bütünleyici parçaları, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, pazarlık usulüyle, on yıla kadar yukarıda belirtilen şartlarda Millî Eğitim Bakanlığınca kiraya verilebilecek.

EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİ

– Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her hâlükârda derslik başına belirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebilir. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci sayısı her yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir. Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak verilecek.

– Dönüşüm sürecinin bitiminde dönüşme talebinde bulundukları örgün eğitim kurumunun haiz olması gereken şartları karşılayamayanların kurum açma izinleri iptal edilerek faaliyetlerine son verilir ve dönüşüm süresince elde etmiş oldukları destek, istisna, muafiyet ve haklar ile diğer teşviklerin parasal tutarını iade etmeleri istenir.

BAŞVURULAR

Yatırım Teşvik Programı’ndan faydalanmak üzere yatırımcılar başvurularını Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yaparlar. Başvurular, Ekonomi Bakanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Ekonomi bakanlığının Yatırımlarda Devlet Yatırımları ile ilgili web sitesinden başvuru ile ilgili çok ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakım evleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları, “öncelikli yatırım konuları” arasında yer aldığından 5. Bölge desteklerinden yararlanmaktadır (6. Bölgede yapılanlar hariç)
Belgenizde kayıtlı olan destelere ek olarak;

  • Belge kapsamında inşa edilecek okul binası için belediyeye ödenmesi gereken harçlarda muafiyet,
  • 5 yıl emlak vergisi muafiyeti haklarından da faydalanabileceksiniz.

Belgenizde kayıtlı desteklerden belgenizi aldığında faydalanmaya başlayabilirsiniz, ancak SSK desteğinden yararlanabilmeniz için yatırımınızın tamamlanması ve teşvik belgenizin kapatılması gerekmektedir.

Bölgesel belgeler için SGK desteği:

  • Ekonomi Bakanlığı, sgk desteği için personel sayısını belirlerken, belgeniz kapsamında gerçekleşen yatırımı yani belge kapsamında almış olduğunuz demirbaş, makine ve teçhizat sayısı ve hizmetinizi %100 randımanla verebilmeniz için ihtiyaç duyulan personel sayısını dikkate almaktadır.  Belgenizde kayıtlı istihdam sayısı sadece öngörüdür ve hiç bir bağlayıcılığı yoktur. Kurum, kapatma aşamasındaki ekspertiz program neticesinde uygun gördüğü personel sayısı kadar SSK desteği verecektir.

Özel Okul Vergi uygulamaları Yönetmeliğine Göre Kurumlar Vergisi Muafiyeti:

  • Özel Öğretim yatırımı yapan firmalar, önce Özel Okullar Vergi Uygulamaları Yönetmeliğine göre beş vergi dönemi muafiyetinden yararlanabilecek, muafiyet sona erdikten sonra ise yatırım teşvik belgesi kapsamında öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar, gelir/kurumlar vergisini indiriminden yararlanmaya başlayabileceklerdir.

Okulun Boş Olarak Kiralanması:

  • Teşvik Belgesi kapsamında yapılan binanın yatırımı tamamlamadan boş olarak kiralanması durumunda teşvik belgesi iptal edilerek yararlanılan destekler geri alınır.

Tamamlama Vizesi:

  • Özel Öğretim Yatırımcının Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili sorumluluğu, yatırımının tamamlanarak hizmetin verilebiliyor olması ve asgari yatırım tutarını aşmış olmasına bağlıdır.
  • Yatırımın tamamlanmış olduğu, Bakanlık uzmanlarınca yatırım yerinde yaptıkları denetleme ile belirlenmektedir.
  • Kapatma aşamasında geri dönüşü olmayan sorunlar yaşanmaması için yatırım süresince makine alımı, satışı, nakli, muhasebeye kayıt usulleri doğru ve zamanında yapılması gereken, risk yaratabilen işlemlerdir.
Bizi Sosyal Medyada Beğenin
technofis

    Comments are closed.